TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Teedevaldkonna tööjõuvajadust uurib Tartu Ülikool

01.08.2014

31. juulil allkirjastasid Asfaldiliidu juhatuse esimees Sven Pertens ja Tartu Ülikooli arendusprorektor Erik Puura lepingu teedevaldkonna kompetentsiuuringu läbiviimiseks. Uuringu lähteülesande koostas ja uuringu läbiviimist koordineerib Eesti Teedeklastri kompetentside töörühm.  

Uuringu eesmärgiks on välja selgitada teedevaldkonna olemasoleva tööjõu struktuur ja kompetentsid ning hinnata kompetentside vajadust tulevikus, analüüsida olemasolevate õppekavade vastavust ja arendamise vajadusi ning samuti täiendõppe olukorda, puudusi ja arendamise võimalusi. Lisaks on uuringuga kavas anda sisend kvaliteetse riikliku tellimuse koostamiseks teedevaldkonna spetsialistide koolitamiseks.

Uuringu käigus on kavas läbi viia valdkonna taustaanalüüs, valdkonnas tegutsevate ettevõtete ja asutuste töötajate veebiküsitlus, fookusgruppide intervjueerimine ning lõpuks uuringu aruande koostamine. Uuringu vahearuanne valmis oktoobris 2014 ja seda tutvustati Asfaldipäeval, lõpparuanne valmib märtsis 2015.

Eesti Teedeklaster asutati teedevaldkonna aktiivsemate ettevõtete ning õppe- ja teadusasutuste poolt 2012. aastal ühe peaeesmärgiga viia ettevõtjate ja teadusasutuste koostööna ellu vajalikud muudatused täiend- ja erialaõppe süsteemis selleks, et kindlustada valdkonnas tulevikuks kaasaegsete kompetentsidega inimressursi olemasolu. Täna kuulub Teedeklastrisse üle kahekümne valdkonnas tegutseva ja valdkonna arengu eest seisva ettevõtte ja asutuse.

Teedevaldkonna tööjõuvajaduse uuringut kaasrahastab EAS Euroopa Regionaalarengufondist.

Lisainfo:
Märt Puust
Teedeklastri projektijuht
mart.puust@asfaldiliit.ee

Pildid / - klastri logo v.väike Pildid / - kaksiklogo v.väike 

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka