Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU EESTI ASFALDILIIT


P Õ H I K I R I


1.          ÜLDSÄTTED

1.1.       Mittetulundusühingu nimi on:

1.1.1.    eesti keeles Eesti Asfaldiliit (lubatud lühend ESTAL);

1.1.2.    inglise keeles Estonian Asphalt Pavement Association (lubatud lühend ESTAPA).

1.2.       Mittetulundusühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.3.       ESTAL ühendab vabatahtliku liikmeksoleku alusel teedealaga tegelevaid või seotud Eestis registreeritud juriidilisi ja füüsilisi isikuid. Lisaks võivad ESTALil olla hääleõigust mitteomavad auliikmed ja toetajaliikmed.

1.4.       ESTAL on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, kes juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingu otsustest, käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest. ESTALil on oma eesmärkidele vastav sümboolika.

2.          ESTALi EESMÄRGID

2.1.       ESTALi tegevuse eesmärkideks on aidata kaasa Eesti teehoiuala arengule, esindada liikmeskonda, kaitsta nende huve ja väljendada nende ühiseid seisukohti.

2.2.       Eesmärkide saavutamiseks ESTAL:

2.2.1.    esindab ja kaitseb liikmete ühiseid huve võimu- ja valitsemisasutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

2.2.2.    osaleb ja aitab kaasa teehoiu alaste poliitikate, arengukavade ja normdokumentide  väljatöötamisele, uuendamisele ja juurutamisele;

2.2.3.    lähtudes headest äritavadest aitab kaasa ausa ja toimiva konkurentsi tagamisele teehoiu valdkonnas;

2.2.4.    teostab valdkonna arenguks vajalikke uuringuid ja analüüse ja/või osaleb teiste poolt algatatud vastavate uuringute ja analüüside läbiviimisel;

2.2.5.    kogub ja levitab teehoiu alast statistilist- ja tehnilis-majanduslikku teavet, tellib ja annab välja erialaseid trükiseid;

2.2.6.    teavitab avalikkust teehoiu valdkonnas toimuvast ja selle arenguperspektiividest;

2.2.7.    korraldab konverentse, seminare, teabepäevi ja täienduskoolitust;

2.2.8.    edendab ja propageerib valdkonna hariduse- ja kutsealast tegevust, mh korraldab tudengitele lõputööde konkursse ja abistab oma liikmete kaudu tudengite praktikakohtade leidmisel;

2.2.9.    aitab kaasa teehoiu valdkonnas tegutsevate vastutavate spetsialistide erialase pädevuse tagamisele ja tunnustamisele;

2.2.10.  korraldab ja osaleb koostöös teiste sarnaste organisatsioonidega rahvusvahelisel tasemel;

2.2.11.  annab erialaseid konsultatsioone ja eksperthinnanguid teehoiu valdkonnas;

2.2.12.  teostab majandustegevust;

2.2.13.  arendab muud tegevust vastavalt käesolevale põhikirjale.

3.          ESTALi LIIKMED

3.1.       ESTALi liikmed on teehoiutöödega tegelevad või seotud Eestis registreeritud juriidilised ja füüsilised isikud.

3.2.       Lisaks võivad ESTALil olla auliikmed ja toetajaliikmed. Auliige ja toetajaliige võib osaleda ESTALi töös, s.h. tööorganite töös hääleõigust omamata.

3.2.1.    Auliikmeks saab olla isik, kes on tulemuslikult esindanud ESTALi huve ja andnud olulise panuse ESTALi eesmärkide saavutamisele.

3.2.2.    Toetajaliikmeks võivad olla teedeeriala haridusega ja/või pikaajaliselt teehoiualal tegutsenud füüsilised isikud.

3.2.3.    Auliikme staatuse omistamise ja toetajaliikmeteks vastuvõtmise otsustab juhatus reglemendi alusel.

3.3.       ESTALi liikmeks astumiseks esitab isik juhatusele sellekohase kirjaliku avalduse.

3.4.       Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab juhatus oma korralisel koosolekul. Juhatusel on õigus nõuda liikmelisuse taotlejalt lisainformatsiooni.

3.5.       Liikmeksastumise päevaks loetakse juhatuse otsuse tegemise päev. Liikmemaks tuleb tasuda vastavalt üldkoosoleku poolt kehtestatud liikmemaksu reglemendile.

3.6.       ESTALi liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel ESTAList välja astuda. ESTAList väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. ESTAList lahkumisel juba tasutud liikmemakse ei tagastata.

3.7.       ESTALi liikme võib ESTAList välja arvata juhatuse otsusega:

3.7.1.    juriidilisest isikust liikme lõppemise või füüsilisest isikust liikme surma korral;

3.7.2.    põhikirja olulise rikkumise korral;

3.7.3.    tähtajaks liikmemaksu tasumatajätmise korral;

3.7.4.    üldkoosoleku või juhatuse otsuse korduva eiramise korral;

3.7.5.    ESTALi või teise ESTALi liikme nime, maine, õiguse või tegevuse olulisel määral kahjustamise korral või hea ehitustava või ärieetika rikkumise korral.

3.8.       ESTALi liikme väljaarvamise otsustab juhatus. Liikmel, kelle väljaarvamise küsimust arutatakse, on õigus osaleda juhatuse koosolekul ja esineda oma seisukohaga antud asjas. Küsimuse arutamisest peab liikmele teatama vähemalt 20 päeva enne koosoleku toimumist.

3.9.       Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.

3.10.     Liikme ESTAList väljaastumise avalduse rahuldab juhatus avalduse esitamisele järgneval esimesel juhatuse koosolekul.

3.11.     ESTAL-ist välja arvatud liikmele teatab juhatus oma otsusest kolme päeva jooksul.      

3.12.     Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus esitada juhatuse otsuse kohta põhjendatud vaie väljaarvamisele järgmisel ESTALi üldkoosolekul.

3.13.     Isikul, kelle liikmelisus ESTALis on lõppenud, ei ole õigusi ESTALi varale.

4. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1.       Igal ESTALi liikmel on õigus:

4.1.1.    osaleda ESTALi tegevuses selle eesmärkide ja ülesannete täitmisele kaasaaitamises, teha juhtorganitele ettepanekuid ESTALi tegevust puudutavates küsimustes;

4.1.2.    valida ja olla valitud oma volitatud esindaja kaudu (juriidilised isikud) või isiklikult (füüsilised isikud) ESTALi juhtorganitesse, osaleda otsuste ettevalmistamisel ja vastuvõtmisel kõigis ESTALi tegevust puudutavates küsimustes;

4.1.3.    võtta nõuandva häälega osa juhatuse koosolekutest;

4.1.4.    saada juhatuselt teavet ESTALi jooksva tegevuse kohta;

4.1.5.    kasutada eelisjärjekorras ESTALi poolt osutatavaid teenuseid;

4.1.6.    astuda ESTAList välja;

4.1.7.    kasutada muid seaduses, põhikirjas ja muudes ESTAL-i sisestes aktides ettenähtud õigusi.

4.2.       Iga ESTALi liige on kohustatud:

4.2.1.    täitma põhikirja nõudeid ja juhtorganite otsuseid;

4.2.2.    tasuma õigeaegselt liikmemaksu. Kui liikmelisus lõpeb aasta kestel, tuleb liikmemaks tasuda vastavalt üldkoosoleku poolt kehtestatud liikmemaksu reglemendile;

4.2.3.    võtma osa ESTALi tegevusest ESTALi eesmärkide saavutamiseks;

4.2.4.    osalema ESTALi korraldatavate uuringute läbiviimisel ja esitama enda kohta andmeid ulatuses, mis ei kahjusta tema majandustegevust ja on kooskõlas konkurentsiseadusega;

4.2.5.    kasutama heaperemehelikult ning säästlikult ESTALi vara ja mitte kuritarvitama oma õigusi;

4.2.6.    mitte avaldama kolmandatele, ESTALisse mittekuuluvatele isikutele informatsiooni ESTALi tegevusest, mis on juhatuse otsusega kuulutatud konfidentsiaalseks ja avaldamisele mittekuuluvaks;

4.2.7.    hoiduma tegevusest, mis kahjustab või võib kahjustada ESTALi mainet;

4.2.8.    ESTALi liikme andmete (nime, isiku- või registrikoodi või aadressi) muutumisel teavitama sellest kirjalikult juhatust.

4.3.       ESTAL ei vastuta oma liikmete kohustiste eest ega ESTALi liikmed ESTALi kohustiste eest.

5. ÜLDKOOSOLEK

5.1.       ESTALi kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek, mille ainupädevuses on:

5.1.1.    põhikirja kinnitamine, täiendamine ja muutmine;

5.1.2.    eesmärgi muutmine;

5.1.3.    juhatuse liikmete, sealhulgas esimehe ja aseesimehe valimine, volituste tähtaja määramine ja vajadusel tagasikutsumine;

5.1.4.    revisjonikomisjoni või audiitori valimine, volituste tähtaja määramine ning revisjonikomisjoni liikme või liikmete või audiitori tagasikutsumine;

5.1.5.    juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ESTAL-i esindaja määramine;

5.1.6.    majandusaasta aruande, tööplaani ja eelarve ning revisjonikomisjoni või audiitorkontrolli aruande ärakuulamine ja kinnitamine;

5.1.7.    ESTALi tegevussuundade ja vormide määramine;

5.1.8.    ESTALi liikmemaksu reglemendi kinnitamine;

5.1.9.    otsuste vastuvõtmine juhatuse ja ESTALi liikme vahel tekkinud vaidlusküsimustes;

5.1.10.  ESTALi lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

5.1.11.  muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud ESTALi teiste organite pädevusse.

5.2.       Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole ESTALi liikmetest.

5.3.       Juhul, kui üldkoosolekule ilmub vähem kui 1/2 ESTALi liikmeid, määrab juhatus uue üldkoosoleku toimumise aja ja teatab sellest liikmetele. Teistkordne üldkoosolek on otsustusvõimeline kohalviibijate arvust olenemata.

5.4.       ESTALi juriidilisest isikust liikme esindajaks võib olla juriidilise isiku juhtorgani liige või tema poolt volitatud teine ESTALi liige. ESTALi füüsilisest isikust liige peab üldkoosolekust osa võtma ainuisikuliselt või volitama ennast esindama teist ESTALi füüsilisest isikust liiget.

5.5.       Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lahtisel hääletamisel kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.

5.6.       Igal ESTALi liikmel on üks hääl. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

5.7.       Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas, erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse esimehe, revisjonikomisjoni või vähemalt 1/10 ESTALi liikmete nõudmisel. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse igale liikmele vähemalt 20 päeva ette.

5.8.       ESTALi põhikirja kinnitamiseks ja muutmiseks, tegevuse peatamiseks ja lõpetamiseks on vajalik 2/3 häälteenamus üldkoosolekul viibivate ESTALi liikmete või nende volitatud esindajate arvust.

5.9.       Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul kui üldkoosolekul osaleb üle poole ESTALi liikmetest.

5.10.     Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks üldkoosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik ESTALi liikmed.

5.11.     Põhikirjas ettenähtud mittetulundusühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 ESTALi liikmete nõusolek. Sealjuures peab üldkoosolekul mitteosalenud liikme(te) nõusolek olema esitatud kirjalikult.

 5.12.    Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisest. Põhikirjamuudatuse registrisse kandmise avaldusele lisatakse põhikirja muutmise otsustanud üldkoosoleku protokoll ja põhikirja uus tekst. Põhikirja uuele tekstile peavad alla kirjutama kõik juhatuse liikmed.

6. JUHATUS

6.1.       ESTALi täidesaatvaks organiks on juhatus, kes on vastutav üldkoosoleku ees ning kes esindab ESTALi huve suhtlemisel riigivõimu- ja valitsemisorganitega ning teiste juriidiliste ja üksikisikutega. Juhatus esindab ESTALi kõigis õigustoimingutes.

6.2.       Juhatuses võib olla viis kuni seitse liiget.

6.3.       Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees.

6.4.       Juhatuse esimehe kohustused on:

6.4.1.    juhatuse koosoleku kokkukutsumine ning juhtimine;

6.4.2.    vajadusel juhatusele ettepaneku tegemine erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks;

6.4.3.    tegevjuhiga töölepingu sõlmimine vastavalt juhatuse otsusele;

6.4.4.    tegevmeeskonna liikmega töölepingu sõlmimine või töölt vabastamine tegevjuhi ettepanekul.

6.5.       Juhatus:

6.5.1.    vaatab läbi ja esitab üldkoosolekule kinnitamiseks ESTALi aastaeelarve projekti;

6.5.2.    kinnitab juhatuse liikmete tööjaotuse ning moodustab vajadusel töögruppe;

6.5.3.    võtab vastu ESTALi liikmeks ja arvab ESTALi liikmest välja;

6.5.4.    kinnitab ESTALi sisemist tegevust reglementeerivad eeskirjad ja juhendid;

6.5.5.    moodustab ESTALi tegevmeeskonna ja määrab kindlaks selle funktsioonid;

6.5.6.    võtab tööle palgalise tegevjuhi ja kehtestab tema palga;

6.5.7.    viib ellu üldkoosoleku otsused ja soovitused ning kavandab ESTALi üritusi;

6.5.8.    organiseerib üldkoosolekute kokkukutsumist ja valmistab ette arutamiseks vajalikud materjalid;

6.5.9.    võtab vastu ESTALi ametlikke seisukohti ESTALi liikmete ühistes huvides;

6.5.10.  koordineerib, suunab ja abistab ESTALi liikmeid nende tegevuse valdkondades vastavalt käesolevale põhikirjale.

6.6.       Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega lahtisel hääletamisel. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks juhatuse esimehe, tema puudumisel juhatuse aseesimehe hääl.

6.7.       Juhatus võib vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

6.8.       ESTALi juhatuse esimehel on õigus esindada ESTALi kõikides õigustoimingutes isikuliselt ja teistel juhatuse liikmetel ühiselt.

6.9.       ESTALi juhatuse esimehe äraolekul täidab tema kohustusi aseesimees.

7. TEGEVMEESKOND

7.1.       Tegevmeeskond on ESTALi alaline täitev ja korraldav tööorgan, kelle pädevus, koosseis ja tööülesanded määratakse juhatuse otsusega.

7.2.       Tegevmeeskonda juhib tegevjuht, kelle määrab ametisse juhatus juhatuse esimehe ettepanekul.

7.3.       Tegevmeeskonna töötajad määrab ametisse ja nendega sõlmib töölepingu juhatuse esimees. Ettepaneku töötaja töölevõtmiseks teeb tegevjuht.

7.4.       ESTALi tegevmeeskond:

7.4.1.    tagab juhatuse otsuste täitmise;

7.4.2.    hoiab korras ESTALi asjaajamise;

7.4.3.    korraldab liidu liikmete arvestuse, vastavate andmete hoidmise ja säilimise;

7.4.4.    protokollib üldkoosolekud ja juhatuse koosolekud;

7.4.5.    korraldab ESTALi finantstegevust ja esitab juhatusele kinnitamiseks tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande;

7.4.6.    koostab ESTALi aastaeelarve projekti;

7.4.7.    esindab ESTALi juhatuse poolt antud volituste piires.

7.5.       Tegevjuht osaleb küsimuste arutamisel juhatuse koosolekutel ilma hääleõiguseta.

7.6.       Tegevjuhile annab otseseid korraldusi juhatuse esimees, tema äraolekul juhatuse esimehe asetäitja.

7.7.       Tegevjuht on aruandekohustuslik juhatuse ees.

8. MAJANDUSTEGEVUS JA VARA 

8.1.       ESTALi vara tekib:

8.1.1.    liikmemaksudest;

8.1.2.    ESTALi majandustegevusest vara kasutamisel;

8.1.3.    annetustest ja muudest laekumistest.

8.2.       ESTAL vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

8.3.       ESTAL ei vastuta oma liikmete finantsmajandusliku tegevuse eest samuti nagu ESTALi liikmed ei vastuta ESTALi finantsmajandusliku tegevuse eest.

8.4.       ESTAL võib oma liikmetelt vajaduse korral laenu saada.

8.5.       ESTALi majandusaastaks on kalendriaasta.

8.6.       Juhatus esitab hiljemalt 6 (kuue) kuu möödumisel majandusaasta lõpust üldkoosolekule kinnitamiseks seadusele vastava revisjoni- või audiitorkontrolli läbinud majandusaasta aruande, milles sisaldub:

8.6.1.    tegevuse aruanne;

8.6.2.    raamatupidamise aruanne.

9. MUUD TINGIMUSED

9.1.       ESTALi ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.

9.2.       ESTALi likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

9.3        ESTALi likvideerimisel jagatakse allesjäänud vara liikmete vahel proportsionaalselt liikmeks oldud ajal tasutud liikmemaksu suurusega.

9.4.       Kui käesoleva põhikirja mõni säte on või läheb tulevikus vastuollu seadusega, kohaldatakse seaduses sätestatut.
 

ESTALi põhikiri on vastu võetud ESTALi asutamiskoosolekul 05. juunil 1991. aastal. Muudatused vastavuses mittetulundusühingute seadusega on põhikirja sisse viidud ESTALi üldkoosolekul 18. novembril 1998.a. ja 13. märtsil 2008. aastal. Käesolev muudatustega põhikiri on vastu võetud ESTALi üldkoosolekul 29. aprillil 2015. aastal.

Põhikirja pdf versioon

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka