Kutse taotlejale/taastõendajale

Enne kutse taotlemist/taastõendamist on vaja:

 • Tutvuda teede valdkonna inseneride kutsestandardite ning kutse andmise korraga;
 • Selgitada välja, millistel eri-, alleri- ja ametialadel on kutsetaotlemise või taastõendamise eeldused täidetud.

Kutse taotlemiseks/taastõendamiseks on vaja esitada järgmised dokumendid:

 • Kutse esmakordsel taotlemisel
  digitaalselt allkirjastatud vormikohane sooviavaldus (vorm kutse andja kodulehel www.asfaldiliit.ee);
 • Lisadokumendid esitada pdf formaadis ühe failina:
  a) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);
  b) haridust tõendava dokumendi koopia(d) koos diplomi lisaga / hinnetelehega, välisriigi dokumendi korral õiend selle akadeemilise tunnustamise kohta Eestis (ENIC/NARIC keskuses);
  c) varasema(te) kutsekvalifikatsiooni(de) dokumendi(tide) koopia(d) nende olemasolul;
  d) erialakohast täienduskoolitust tõendavate dokumentide koopiad;
  e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse menetlemisega seotud kulude tasumise kohta.
 • Kutse taastõendamisel nõutavad dokumendid
  digitaalselt allkirjastatud vormikohane sooviavaldus (vorm kutse andja kodulehel www.asfaldiliit.ee);
 • Lisadokumendid esitada pdf formaadis ühe failina:
  a) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);
  b) varasema(te) kutsekvalifikatsiooni(de) dokumendi(tide) koopia(d);
  c) erialakohast täienduskoolitust tõendavate dokumentide koopiad;
  d) maksekorraldus või muu kinnitus kutse menetlemisega seotud kulude tasumise kohta;
  e) varasema tähtajatu kutse või ametiala lisandumise ja vahetumise korral tuleb esitada haridust tõendava dokumendi koopia(d) koos diplomi lisaga/hinnetelehega, välisriigi dokumendi korral õiend selle akadeemilise tunnustamise kohta Eestis (ENIC/NARIC keskuses).
 • Välisriigi kutsetunnistuse olemasolu korral selle koopia ja akadeemiline õiend hariduse kutsestandardile vastavuse määramiseks. Lõplikuks vastavuse kinnitajaks on Tehnilise Järelevalve Amet [Ehitusseadustik §24 lõige (3) jaotis 1)]

Kutse taotlemisel rakendub kutse andmise tasu. Hinnakirja leiab Kutsekoja kodulehelt, hindadele EI LISANDU käibemaksu.

Maksekorraldusel näidata taotleja nimi, kutse tase, taotletavate ametialade hulk ja märkida, kas on taastõendamine.

MTÜ Eesti Asfaldiliit arveldusarvetele nr:
EE362200001120003643 Swedbank
EE621010002036369004 SEB Pank

Vastavalt KAK punktile 4.3 kutse mitteandmise korral kutseandmise tasu ei tagastata.

Isikul on võimalik enda isikuandmete avalikustamine kutseregistris peatada, saates sellekohase digitaalallkirjastatud avalduse aadressile kutsekoda@kutsekoda.ee või paberkandjal allkirjastatuna SA Kutsekoda Mustamäe tee 16, TALLINN 10617.

Kutsete taotlemise või taastõendamisega seotud küsimustega palun pöörduge: kutsetaotlus@asfaldiliit.ee või tel. +372 5083438 Richard Viies
 

Kutse taotleja/taastõendaja:

 • Esitab kutse taotlemiseks/taastõendamiseks vajalikud dokumendid.
 • Kutsekoordinnator hindab kas kutse taotleja on kõik nõutud dokumendid esitanud:
  a) Kui taotlusega on taotleja poolt lisatud kõik kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid, siis edastab kutsekoordinaator esitatud taotluse hindamiseks;
  b) Dokumentide mittevastavuse korral, teavitab kutsekoordinaator taotlejat esile tõusnud puudustest ja taotlejal on võimalus etteantud tähtaja jooksul enda esitatud dokumentatsiooni täiendada. Peale taotlemiseks esitatud dokumentide positiivset korrigeerimist, esitab kutsekoordinaator esitatud taotluse hindamiseks;
  c) Olukorras kus esitatud taotlus ei kvalifitseeru dokumendi vormistuse vms nõude korral ja seda ka peale dokumentatsiooni täiendamist taotleja poolt, siis saadetakse taotlejale taotlus tagasi. Taotlejal on peale dokumentatsiooni vajalikul määral täiendamist, võimalik kutse andjale esitada uuesti enda taotlus.
 • Hindamiskomisjon hindab esitatud taotluse vastavust taotleja poolt taotletule:
  a) Dokumentide sisuliste ebatäpsuste või puuduste korral, selgitatakse neid taotlejale ning taotlejal on võimalus etteantud tähtaja jooksul enda esitatud dokumentatsiooni täiendada;
  b) Hindamiskomisjon esitab kutsekomisjonile oma põhjendatud ettepaneku taotlejale kutse andmise/mitteandmise kohta.
 • Kutsekomisjon teeb kutse andmise või andmata jätmise otsuse hindamiskomisjoni ettepanekut arvestades iga taotleja kohta eraldi:
  a) Kutse andmata jätmisel, teavitab kutsekomisjoni esindaja sellest taotlejat ning esitab kirjalikult kutse andmata jätmise või taotletust väiksemas ulatuses väljastamise otsuse põhjendused;
  b) Kutsekoordinaator võimaldab kutse saanutele kutsetunnistuse kättesaamise alates 30 päeva möödumist pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist;
  c) Kutse andmata jätmise korral kutseandmise tasu ei tagastata;
  d) Taotlejal on õigus esitada kaebus hindamisprotsessi kohta kutsekomisjonile.
 • Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel kustutatakse see kutseregistrist ning kutsekoordinaator teatab otsusest asjaomasele isikule tähtkirjaga ja avaldab sellekohase kuulutuse Ametlikes Teadaannetes (www.ametlikudteadaanded.ee).

Teedeklaster

Teedeklaster koondab kokku ehitustarneahela erinevad osapooled - projekteerimis- ja ehitusettevõtted, materjalitarnijad, õppe- ja teadusasutused ning erialaorganisatsioonid. TEEDEKLASTRI KESKKOND

Asfaldiliidu liikmed

Vaata kõiki liikmeid
mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka