TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

41. Asfaldipäev

Eesti Asfaldiliidu ja Teedeklastri korraldatud 41. asfaldipäev toimus 21. novembril Tallinnas. Asfaldipäevast võttis osa üle 200 inimese 47-st teedealal tegutsevast või muul viisil valdkonnaga kokku puutuvast ettevõttest või asutusest.

Asfaldipäeva avas Asfaldiliidu juhatuse esimees Sven Pertens, kes avaldas heameelt suure huvi pärast asfaldipäeval osalemise vastu. Ta tänas ka kõiki koostööpartnereid, kelle kaasabil ja toel järjekordne asfaldipäev toimus. Päeva peateemadeks olid uuendused transpordi ja teede arendamise poliitikas ja seadusandluses, mille käigus tutvustati Eesti Transpordi arendamise prioriteete, riigimaanteede hoiu ja arendamise plaane, ehitusseadustiku jõustumisega kaasnevaid muudatusi teede valdkonnas ning teedeala uuringute eesmärke ja suundumusi. Vastavate ettekannetega esinesid Toomas Haidak Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist ning Kaupo Sirk, Kristo-Taavi Ruus ja Taavi Tõnts Maanteeametist.

Seekordset asfaldipäeva, nagu ka kõiki teisi käesoleval aastal Asfaldiliidu ja Teedeklastri korraldatud üritusi, võib julgelt nimetada rahvusvaheliseks, sest lisaks Eesti oma esinejatele oli kaks esinejat kutsutud ka piiri tagant. Luksemburgis resideeriva Euroopa Kontrollikoja auditi juht Erki Must tutvustas mitme Euroopa suurriigi teeprojektide rahakasutuse efektiivsust, mille tulemuste kohta on avaldatud ka eesti keelne raport. Ari Harris Transpo Israelist juhtis oma ettekandes konkreetsete näidete varal tähelepanu mitmete riikide, sh Eesti teedevõrgu liiklusohutuse alastele kitsaskohtadele ja jagas soovitusi, kuidas muuta teid vigu andestavaks.

Rahvusvahelisest kogemusest, eeskätt Eestiga sarnastes kliimatingimustes asuvates Põhjamaades, rääkis ka betoonteede rajamise perspektiive uurinud Ain Kendra Ramboll Eestist. Jüri Kivi Teede Tehnokeskusest selgitas oma ettekandes, millist ohtu liikluses võib kujutada teekatte ebapiisav haardetegur ja milliseid tehnilisi vahendeid on olemas teekatte haardeliste omaduste parandamiseks.

Asfaldipäeva finaaliks kujunes endise teedeala tunnustatud õppejõu, Vello Mespak’i kirjatööna valminud kolmanda väikeste asfaldiraamatu „Asfaltkatete elukaar“ tutvustus, mis annab lihtsas eesti keeles vastuse küsimustele, miks teed lagunevad, millised on teede lagunemise tunnused ning milliseid meetodeid võiks teede lagunemise vältimiseks ja remondiks kasutada. Soovi korral oli kohapeal võimalik saada ka autori autogrammiga varustatud raamatu omanikuks. Seda ja ka teisi Asfaldiliidu trükiseid on võimalik soetada Eesti Asfaldiliidust, saates vastava tellimuse aadressil: info@asfaldiliit.ee.

Korraldajate nimel täname esinejaid sisukate ja huvitavate ettekannete eest, osalejaid aktiivse kaaslöömise ees ning ka kõiki teisi, kellel selle päeva õnnestumises oli oma roll. Suur huvi osalemise vastu ja saadud positiivne tagasiside annavad kindlust, et asfaldipäev saab kindlasti toimuma ka 2014. aastal.

Asfaldipäeva aitas korraldada Eesti Teedeklaster ja üritust toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.

 Pildid / - klastri logo v.väike Pildid / - kaksiklogo v.väike 

Ettekanded:

1_Euroopa suurriikide teeprojektide auditi tulemused_Erki Must

1_Lisa_1 Euroopa Kontrollikoja Raport_SR13_05_ET

2_Muudatused teede valdkonnas ehitusseadustiku jõustumisel_ Kristo-Taavi Ruus

3_Eesti transpordi arendamise prioriteedid aastani 2020_Toomas Haidak

4_Uue teehoiukava suundumused_Kaupo Sirk

5_Maanteeameti uuringute visioon_Taavi Tõnts

6_Betoonteede perspektiiv Eestis_Ain Kendra

7_Teekatte karestamise tehnoloogiad_Jüri Kivi

 

 

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka